DÔLEŽITÉ, ČÍTAJTE POZORNE: 

The Winter Storm.COM (Marek Zima) End-User License Agreement ("EULA") je právnou zmluvou medzi vami (fyzickou alebo právnickou osobou) a The Winter Storm.COM (Marek Zima) pre softvérové produkty The Winter Storm.COM (Marek Zima), ktoré zahŕňajú "online" alebo elektronickú dokumentáciu a môžu zahŕňať aj počítačový softvér a súvisiace médiá a tlačené materiály ("Softvérový produkt" alebo "SOFTWARE"). Inštaláciou, kopírovaním alebo iným použitím softvérového produktu, súhlasíte, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, nie ste oprávnení na používanie softvérového produktu. 

Privacy Policy

V našich aplikáciach nezbierame a ani neukladáme žiadne osobné dáta používateľov.

Licencia softvérového produktu 

Softvérový produkt je chránený autorskými zákonmi a medzinárodnými dohovormi o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi o duševnom vlastníctve. Softvérový produkt je licencovaný. 

1. Udelenie licencie 

Táto EULA vám udeľuje nasledujúce práva pri kúpe licencie softvérového produktu: 

* Primárna inštalácia a použitie. Smiete inštalovať a používať kópie softvérového produktu na osobnom počítači, ktorý považuje za svoj hlavný počítač pre použitie predovšetkým vám. 

* Sekundárna inštalácia a použitie. Smiete inštalovať a používať kópie softvérového produktu na osobnom počítači považovaný za sekundárny počítač (napríklad, laptop, alebo domáce kancelárske počítače), pokiaľ využitie softvérového produktu je v prvom rade pre vás. 

* Záložné kópie. Môžete vytvárať kópie softvérového produktu výlučne na účely zálohovania alebo archivácie. 

2. PREVIEW a BETA verzie 

Preview a Beta verzie sú poskytované na nejaký čas (udelená lehota na hodnotenie a počiatočné testovanie softvérových produktov). PREVIEW a BETA verzie nie sú licencované pre dlhšie používanie. 

3. Skúšobná (EVALUATION alebo TRIAL) verzia 

Skúšobné verzie sú určené pre časovo obmedzené (30-dňové) hodnotenie a počiatočné testovanie softvérových produktov. Skúšobné verzie nie sú licencované pre dlhšie používanie. 

4. FREEWARE verzie 

Freeware verzie sú poskytované zdarma. Freeware verzie nie sú licencované pre dlhšie používanie. 

5. Ďalšie práva a obmedzenia

Súhlasíte, že budete používať softvérový produkt iba pre vlastnú potrebu a nebudete prekladať, dekompilovať, spätne analyzovať, rozkladať, upravovať, kopírovať, meniť, zlúčovať s iným softvérovým produktom, reprodukovať, prenajímať, požičiavať, distribuovať, alebo predávať softvérový produkt alebo jeho časti. 

6. COPYRIGHT (Autorské práva)

Všetky tituly a autorské práva softvérových produktov a všetky ich kópie sú vlastníctvom The Winter Storm.COM (Marek Zima). Všetky tituly a práva duševného vlastníctva k obsahu, ktorý môže byť sprístupnený prostredníctvom využitia softvérového produktu sú majetkom príslušného vlastníka obsahu a môžu byť chránené príslušnými autorskými právami alebo inými zákony o duševnom vlastníctve a inými zmluvami. Táto zmluva (EULA) vám neudeľuje žiadne práva na používanie takéhoto obsahu. 

The Winter Storm.COM (Marek Zima) si vyhradzuje právo, a uváženia 

(A) vykonávať vylepšenia, opravy, úpravy, prestavby a / alebo inú zmenu softvérového produktu; 

(B) vykonať zmeny, zmeniť limity, ukončiť alebo prestať poskytovať produkt, kedykoľvek dočasne alebo trvalo, bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, bez rozdielu a bez prihliadnutia k počtu používateľov softvérového produktu a zmeniť jeho dostupnosť a funkčnosť, 

(C) vytvoriť nové prevádzkové zásady použitia pre softvérový produkt alebo ich zmeniť kedykoľvek dočasne alebo trvale bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. 

7. Žiadne záruky a žiadne ručenie za škody 

VY VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SŤAHOVANIE SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU AJ AKÉKOĽVEK POUŽITIE TOHTO SOFTVÉRU JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. BEZ ZÁRUKY. THE WINTER STORM.COM (Marek Zima) NEZODPOVEDÁ ZA KVALITU, TRVANLIVOSŤ, VÝKON, PRESNOSŤ, STABILITU, SPOĽAHLIVOSŤ, PRERUŠENIE PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL ALEBO POUŽITIE SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU. VŠETKY TAKÉTO ZÁRUKY, VYHLÁSENIA, PODMIENKY A TERMÍNY SÚ TÝMTO VYLÚČENÉ. THE WINTER STORM.COM (Marek Zima) NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, ŽE SOFTVÉR BUDE SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, ALEBO ŽE BUDE BEZPEČNÝ, ALEBO BEZCHYBNÝ. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE THE WINTER STORM.COM (Marek Zima) ZODPOVEDNÝ ZA ŽIADNE ŠKODY, BEZ OBMEDZENIA, ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, TRESTNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIELEN ZA ODŠKODNENIE ZO STRATY ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY PROGRAMOV ALEBO INFORMÁCIÍ, UŠLÝ ZISK A ÚSPORY A POD.), ANI ZA ŽIADNE INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z DOSTUPNOSTI, NESCHOPNOSTI VYUŽÍVANIA ALEBO NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA TOHTO SOFTVÉRU.

7. GNU General Public License (GPL) verzie

Táto EULA neplatí pre GPL verzie. GPL verzie sa riadia príslušnou GPL licenciou.